مفهوم SAN Zoning
همانطور که می دانیم یکی از پروتکل های مورد استفاده در شبکه های SAN پروتکل FC می باشد و همچنین در لایه میانی شبکه برای ارتباط سرورها با ذخیره سازها از SAN Switch استفاده می شود، حال می توان در این شبکه از SAN Zoning استفاده نمود که باعث می شود شبکه SAN به قسمتهایی منطقی کوچکتری تقسیم شود. به عنوان مثال در شکل دو Zone تعریف شده است که دستگاهها عضو این Zone ها خواهند شد. دستگاههایی که در یک Zone قرار می گیرند نمی توانند با دستگاههای Zone دیگر در حالت معمول کار کنند. چنانچه بخواهیم می توان یک دستگاه را همزمان در چندین Zone قرار داد و همچنین این Zone ها قابلیت Reoute به یکدیگر را دارا نمی باشند. در شبکه SAN دو مدل Zoning می توان تعریف نمود: مدل Port-Based Zoning و مدل WWN Zoning
که هر کدام این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. لازم به توضیح می باشد این مفهموم با VSAN و Virtual Fabric تفاوت دارد که در پست های بعدی به آن اشاره خواهد شد. استفاده از Zoning باعث افزایش امنیت و ساده تر نمودن مدیریت خواهد شد و معمولا در شبکه های SAN متوسط و بزرگ از Zoning استفاده می شود.

رایانه افزار خط سبز🌱