سیگیت، هارد، خط سبز

  |   سیگیت، هارد، خط سبز
(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

...

قیمت : تماس بگیرید

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

...

قیمت : تماس بگیرید