سیگیت (Seagate)

  |   محصولات   |   سیگیت (Seagate)
(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(3TB SATA6 ES3 (ST3000NM0033

(3TB SATA6 ES3 (ST3000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

...

قیمت : ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

...

قیمت : ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

...

قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(146GB SAS6 15K (ST3146356SS

(146GB SAS6 15K (ST3146356SS

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SATA6 ES3 (ST6000NM0024

(6TB SATA6 ES3 (ST6000NM0024

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SAS12ES3 (ST4000NM0034

(4TB SAS12ES3 (ST4000NM0034

...

قیمت : تماس بگیرید

(3TB SAS6 ES3 (ST3000NM0023

(3TB SAS6 ES3 (ST3000NM0023

...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB SATA6 ES3 (ST2000NM0055

(2TB SATA6 ES3 (ST2000NM0055

...

قیمت : ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(Business 4Bay 4TB (STBP4000200

(Business 4Bay 4TB (STBP4000200

NASیا Network Attached Storage به سیستمی گفته می شود که کار اصلی آن نگهداری است. در حقیقت فایل ها را از طریق یک شبکه کامپیوتری ...

قیمت : تماس بگیرید

(Business 4Bay 8TB (STBP8000200

(Business 4Bay 8TB (STBP8000200

NASیا Network Attached Storage به سیستمی گفته می شود که کار اصلی آن نگهداری است. در حقیقت فایل ها را از طریق یک شبکه کامپیوتری ...

قیمت : تماس بگیرید

(Business 4Bay 12TB (STBP12000200

(Business 4Bay 12TB (STBP12000200

NASیا Network Attached Storage به سیستمی گفته می شود که کار اصلی آن نگهداری است. در حقیقت فایل ها را از طریق یک شبکه کامپیوتری ...

قیمت : تماس بگیرید