سیگیت (Seagate)

  |   محصولات   |   سیگیت (Seagate)
(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

...

قیمت : تماس بگیرید

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

...

قیمت : تماس بگیرید

4TB SAS 12 ES3 (ST4000NM0025)

4TB SAS 12 ES3 (ST4000NM0025)

...

قیمت : تماس بگیرید

8TB SAS12 (ST8000NM0075)

8TB SAS12 (ST8000NM0075)

...

قیمت : تماس بگیرید

10TB SATA (ST1000NM0016)

10TB SATA (ST1000NM0016)

...

قیمت : تماس بگیرید

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید