سوپرمایکرو (Supermicro)

  |   محصولات   |   سوپرمایکرو (Supermicro)
CSE-PT26L-B

CSE-PT26L-B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

SC847BE1C-R1K28LPB

SC847BE1C-R1K28LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC823TQ-635LPB

SC823TQ-635LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC815TQC-605LPB

SC815TQC-605LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SC813MFTQC-600LPB

SC813MFTQC-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

SC745TQ-R1200B

SC745TQ-R1200B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQC-600LPB

SC825TQC-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

X11SAE

X11SAE

...

قیمت : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DRL-I

X10DRL-I

...

قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAL-I

X10DAL-I

...

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC846BE1C - R1K28B

SC846BE1C - R1K28B

...

قیمت : ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

SC826BE16-R920LPB

SC826BE16-R920LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خود ...

قیمت : ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQ-R740LPB

SC825TQ-R740LPB

کیس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

SC743TQ-1200B-SQ

SC743TQ-1200B-SQ

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

SC733TQ-665B

SC733TQ-665B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خو ...

قیمت : ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

SC7321-500B

SC7321-500B

...

قیمت : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

X10DRL-C

X10DRL-C

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طرا ...

قیمت : ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

X10SLH-F

X10SLH-F

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراح ...

قیمت : ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

X10SRA-F

X10SRA-F

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی مادربرد با بالاتری ...

قیمت : ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAI

X10DAI

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی مادربرد با بالاترین اس ...

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X10DAC

X10DAC

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی م ...

قیمت : ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

X10SAE

X10SAE

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته ...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

+X10DRC-LN4

+X10DRC-LN4

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته طراحی ...

قیمت : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

X11SSH-F

X11SSH-F

...

قیمت : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

X11SSL-F

X11SSL-F

...

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SC825TQ-600LPB

SC825TQ-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اسا ...

قیمت : ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SC745TQ-R920B

SC745TQ-R920B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس ا ...

قیمت : تماس بگیرید

X10DRI

X10DRI

مادربردهای سری X10 جدیدترین مدل مادربردهای قدرتمند شرکت سوپرمایکرو می باشد که از تکنولوژی پیشرفته ...

قیمت : ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال